Uslovi korišćenja

Opšte odredbe

Ovim Uslovima korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi) se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem veb-sajta www.leela.rs (u daljem tekstu: Veb-sajt) i svih usluga u okviru istog.

U okviru ovih Uslova termin Korisnik odnosi se na posetioca Veb-sajta, korisnika besplatnih i plaćenih usluga i proizvoda, uključujući pretplatu na mejling listu, kao i registrovanog korisnika za besplatni period programa „Niz zečju rupu“ (u daljem tekstu: Program).

Molim vas da pažljivo pročitate ove Uslove – oni predstavljaju ugovor, pravno obavezujući akt između Korisnika i leela.rs, koji se odnosi na korišćenje Veb-sajta i usluga (u daljem tekstu Usluga) koje su dostupne/objavljene na Veb-sajtu.

Ukoliko Korisnik koristi Veb-sajt i/ili koristi Usluge, na način kako je definisano ovim Uslovima, isti se slaže da je Uslove razumeo i prihvatio u celosti. Korisnik ne može koristiti Usluge određene ovim Uslovima, ukoliko iste ne prihvati.

Usluge

Leela.rs nudi različite vrste usluga, kao što su radionice i digitalni program „Niz zečju rupu“. Veb-sajt takođe sadrži javno dostupne informacije i savete, kao i fotografije (u daljem tekstu: „Sadržaj“).

Usluge i Sadržaj odnose se na psihološku edukaciju i informisanje sa akcentom na metodologiju ekspresivne art terapije.

Sve Usluge i Sadržaj autorsko su delo Mine Miljković, psihološkinje i praktičarke ekspresivne art terapije (u daljem tekstu: Autorka).

Nijedna Usluga nije zamena za profesionalnu edukaciju, niti za obrazovanje koje je regulisano obrazovnim sistemima Republike Srbije niti leela.rs ima obavezu da obezbedi bilo kakav sertifikat, uverenje, diplomu ili dokaz o pohađanju.

Nijedna Usluga nije zamena za psihoterapiju, psihološku, medicinsku ili psihijatrijsku pomoć. Program i sve druge Usluge i Sadržaji objavljeni od strane leela.rs predstavljaju edukativni sadržaj i pružaju mogućnost iskustvenog rada Korisnicima, koji zadatke i aktivnosti sprovode na sopstvenu odgovornost.

Leela.rs povremeno može vršiti promene Usluga, Cena, Uslova korišćenja i Politike privatnosti. Korisnik snosi odgovornost u vezi sa korišćenjem Veb-sajta i dužan je da se upozna sa uslovima pružanja Usluga, Cenama, Uslovima poslovanja i Politikom privatnosti koji su u primeni u momentu pristupa Veb-sajtu. Leela.rs može po sopstvenom nahođenju suspendovati ili prekinuti bilo koju ili sve Usluge ili njihove komponente ili izmeniti način poslovanja objavljivanjem na Veb-sajtu ili slanjem obaveštenja Korisniku koji je već izvršio narudžbinu, putem odgovarajućih sredstava elektronske komunikacije. Korisnik snosi odgovornost da bude upoznat i obavešten o svim promenama u politici poslovanja.

Kada je reč o pružanju Usluga, detaljima vezano za Usluge, ponudu ili komunikaciju u okviru pružanja Usluga, iste se mogu sprovesti putem različitih platformi (Zoom, Vimeo, WordPress i drugih), Korisnik se slaže i prihvata da se pružanje Usluga oslanja na platformu koja se u konkretnom slučaju koristi kao i na ove Uslove. Štaviše, Korisnik prihvata da može doći do obustave Usluga ili komunikacije sa pomenutih platformi iz razloga koji su van naše kontrole. Korisnik potvrđuje i prihvata rizik od takvih događaja i da u takvim slučajevima leela.rs neće biti odgovorna za takve obustave. Leela.rs će svakako nastojati da pruži Usluge putem drugih dostupnih platformi.

Kako bi onlajn odnosno digitalne Usluge bile pružene u potpunosti i na zadovoljavajući način, potrebno je da Korisnik obezbedi odgovarajuću opremu i internet konekciju. Leela.rs ne može biti odgovorna ukoliko usluga nije u potpunosti pružena usled činjenice da Korisnik nije obezbedio neophodnu opremu i stabilnu internet konekciju.

Korisnici usluga

Leela.rs pruža mogućnost korišćenja Usluga punoletnim licima, poslovno sposobnim i onima koji mogu preuzeti ličnu odgovornost za svoje mentalno zdravlje i blagostanje tokom i nakon korišćenja Usluga.

Leela.rs i Autorka u potpunosti su oslobođeni odgovornosti za mentalno zdravlje i blagostanje Korisnika. U slučaju potrebe za psihološkom, psihoterapijskom, medicinskom ili psihijatrijskom pomoći Korisnik je lično odgovoran da adekvatnu pomoć potraži. Usluge nisu zamena ni za jednu od navedenih vrsta pomoći.

U slučaju da je Korisnik mlađi od 18 (osamnaest) godina ili ukoliko mu iz bilo kog zakonskog razloga nije dozvoljeno da zaključi obavezujući ugovor, on može koristiti usluge samo uz učešće i nadzor roditelja ili staratelja. Ako roditelj ili staratelj Korisnika nadzire istog i daje saglasnost, tada se sam roditelj ili staratelj koji se na to obavezao slaže da bude obavezan ovim Uslovima, te da snosi odgovornost za Korisnika, kao i za sve njegove obaveze prema ovim Uslovima i odredbama.

Korisnik se obavezuje da neće na bilo koji način koristiti bilo koji uređaj, softver ili drugi uređaj za ometanje, pokušaj ometanja, snimanje sadržaja u vezi sa pružanjem Usluga ili sadržaja dostupnog na Veb-sajtu. Pored toga, Korisnik se obavezuje da neće na bilo koji način koristiti nijednog robota, pauka, drugi automatski uređaj ili ručni postupak za nadgledanje, kopiranje, distribuciju, modifikovanje Veb -sajta ili podataka sadržanih na istom, bez prethodne pisane saglasnosti ovlašćenog predstavnika leela.rs.

Ograničenje odgovornosti

Korisnici Usluge koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost.

Usluge su pre svega edukativnog odnosno informativnog karaktera. Ništa u vezi Usluga ne može garantovati rezultat koji očekujete, i one ne predstavljaju medicinsku, pravnu, psihološku ili bilo koju drugu vrstu profesionalne pomoći. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svoje odluke, ponašanja i rezultate u životu i registracijom potvrđuje da neće smatrati leela.rs, Autorku, Usluge ili Sadržaj odgovornim za svoj život, ponašanje, odluke, ili rezultate kao ni svoje mentalno i fizičko zdravlje i blagostanje, bilo kada i pod bilo kojim okolnostima.

Bilo koja informacija dostupna u okviru Usluga i Sadržaja nije i ne može biti zamena za uslugu profesionalne pomoći u bilo kojoj oblasti uključujući psihološku, medicinsku ili psihijatrijsku. U slučaju bilo kakvih simptoma ugroženog mentalnog ili somatskog zdravlja koji zahtevaju postavljanje dijagnoze i tretman, potrebno je obratiti se lekaru, psihologu, psihijatru ili psihoterapeutu, u zavisnosti od simptoma.

Leela.rs se ne smatra odgovornom za komunikaciju između Korisnika, niti za bilo koje posledice koje mogu nastati kao rezultat komunikacije između Korisnika. Ukoliko Korisnik objavljuje/saopštava privatni sadržaj, leela.rs nema nikakvu odgovornost za objavljeni sadržaj. Sam sadržaj Usluga zabranjeno je distribuirati, umnožavati i prikazivati trećim licima i smatraće se kršenjem autorskih prava.

Leela.rs nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Usluga, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih. Takođe nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Usluge i Sadržaj mogu biti privremeno nedostupni ili dostupni u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

Leela.rs ne može biti odgovorna za bilo kakve netačne informacije objavljene na Veb-sajtu i/ili bilo koje netačne cene prikazane na istoj. Korisniku se preporučuje da nas kontaktira sa ciljem prijave eventualnih nepravilnosti ili grešaka putem sledeće adrese, email adrese:  leela@leela.rs.

Leela.rs neće biti odgovorna za bilo kakav direktni ili indirektni, slučajni, specijalni ili posledični gubitak štete koji bi mogao proizaći iz upotrebe Usluga od strane Korisnika ili oslanjanja na Sadržaj Veb-sajta; ili nemogućnost korišćenja Veb-sajta i/ili eventualnih nezakonitih aktivnosti na Veb-sajtu.

Ovde navedena ograničenja od odgovornosti odnose se na svu i svaku štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede prava koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

U pogledu ponuđenih Usluga, leela.rs ne može biti odgovorna ukoliko prema mišljenju Korisnika, informacije o usluzi ne opisuju uslugu na odgovarajući ili očekivani način.

Korisnik će nadoknaditi štetu, te neće smatrati leela.rs odgovornom za bilo koji gubitak, potraživanje ili štetu koju je neko treće lice pretrpelo na bilo koji način upotrebom Veb-sajta.

Ovi Uslovi odnose se isključivo na korišćenje Programa i Usluga, ali ne i na druge sajtove i usluge drugih kompanija ili organizacija, uključujući one za koje je data preporuka ili link. Leela.rs se ne smatra odgovornom za bilo koji sadržaj dostupan na drugim veb-sajtovima, kao ni za direktnu ili indirektnu štetu ili gubitak nastao usped korišćenja drugih veb-sajtova ili usluga organizacija, uključujući one za koje je data preporuka ili link.

Autorska prava

Leela.rs i Mina Miljković Autorka ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine nad svim elementima koji čine Veb-sajt, Sadržaj, Usluge i Program, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci, baze podataka, programski kod, i svi drugi elementi (alati, procesi, strategije, materijali i informacije).

Korisnik se registracijom odnosno prihvatanjem ovih Uslova saglašava da ne snima, kopira, distribuira, sprovodi treninge, savetovanje ili edukacije ili drugi vid profesionalne usluge trećim licima koristeći navedene elemente.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Veb-sajta, Usluga, dela Programa ili Programa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Autorke kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Ništa u ovim Uslovima se ne može tumačiti kao prenos bilo kog autorskog prava sa Autorke na Korisnika.

Kršenje autorskog prava, u bilo kom obliku i obimu, podleže zakonskoj odgovornosti prekršioca.

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja, i dostupan je na adresi https://leela.rs/politika-privatnosti/

Leela.rs ozbiljno shvata svoju odgovornost u pogledu zaštite podataka o ličnosti.

Putem ovog Pravilnika leela.rs obaveštava Korisnike o prikupljanju i obradi podataka o ličnosti koje sprovodi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko fizičko lice nije saglasno sa bilo kojom odredbom ovog Pravilnika, potrebno je da ne stupa u status Korisnika ni na jedan od navedenih načina: posetom Veb-sajta, registracijom za besplatni period programa „Niz zečju rupu“, prijavom na mejling listu ili prijavom za koriščenje bilo koje usluge.

Leela.rs može povremeno menjati odredbe ovog Pravilnika, u kom slučaju će obezbediti ažuriranu verziju na istoj ovoj internet adresi, za naznačenim početkom primene. Korisnici su dužni da se upoznaju sa sadržinom pravilnika i ukoliko nisu saglasni da se suzdrže od daljeg korišćenja Veb-sajta ili Usluga.

Nastavkom korišćenja Veb-sajta i Usluga smatra se da je lice pročitalo i razumelo važeći Pravilnik, i da je nakon čitanja i razumevanja pristalo na njegovu primenu.

Leela.rs daje mogućnost prijave na mejling listu. Ovim činom Korisnik dobrovoljno ostavlja adresu svoje elektronske pošte i pristaje da elektronskim putem prima besplatan edukativni sadržaj, informacije o Uslugama i promenama Uslova korišćenja i politike poslovanja. Korisnik se u svakom trenutku može odjaviti sa mejling liste.

U svakom trenutku možete zahtevati da se odjavite sa naših listi ili da vam pošaljemo koje vaše podatke imamo u bazi. Takođe, možete zahtevati brisanje tih podataka slanjem zahteva na leela@leela.rs.

Takođe možete nam se obratiti i putem telefona: + 381 60 329 34 84

Odredbe u vezi sa Programom “Niz zečju rupu”

Naredne odredbe ovih Uslova odnose se na program „Niz zečju rupu“ (u daljem tekstu: Program). Uslovi korišćenja predstavljaju sastavni deo Programa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između leela.rs i svakog pojedinog korisnika Programa. Leela.rs omogućava korišćenje Programa isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja. 

Registracijom za besplatni probni period i svim daljim pristupom i koriščenjem plaćene verzije Programa korisnici pristaju na odredbe Uslova korišćenja, i registracijom na sajtu zaključuju ugovor sa leela.rs kao pružaocem usluge Programa. Pristupom sadržajima Programa, svaki korisnik izjavljuje da je pročitao ove Uslove i da je pristao na njih.

Opis i integritet Programa

Program je prevashodno namenjen pružanju usluge informacionog društva koja predstavlja neformalni edukativni sadržaj. Sadržaj je dostupan samo i isključivo kao digitalni sadržaj koji se ne isporučuje na trajnom nosaču zapisa.

Program omogućava korisnicima pristup lekcijama programa uz naplatu, sa izuzetkom probnih lekcija koje su dostupne svim Korisnicima koji se registruju kao Korisnici besplatnog probnog perioda programa.

Program se sastoji iz video, audio i pisanog sadržaja organizovanog u 12 lekcija. Lekcije nisu zasebne celine iako imaju autonomiju u smislu teme koja se obrađuje.

Leela.rs zadržava pravo menjanja sadržaja Programa i tehničkih funkcionalnosti (pre svega u cilju unapređenja korisničkog iskustva ili automatizacije procesa).

Svako korišćenje Programa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima, smatraće se zloupotrebom usluga i kršenjem zaključenog ugovora.

Korisnici Programa

Korisnik Programa je fizičko lice koje se registrovalo kao korisnik Programa pod uslovima i na način iz ovih Uslova koriščenja.

Korisnik se na Program može registrovati popunjavanjem registracione forme korišćenjem adrese svoje elektronske pošte i tom prilikom bira svoje korisničko ime i lozinku. Registracija podrazumeva verifikaciju putem svoje elektronske pošte. Registraciona forma zahteva unos imena i prezimena, ali Korisnik nije u obavezi sa popuni polja istinitim podacima. U slučaju unosa neistinitih podataka prilikom registracije,  u kontekstu korišćenja plaćene verzije Programa Korisnik je u obavezi da naznači prilikom uplate za koje korisničko ime se uplata odnosi.

Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Programa putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik nas može obavestiti ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Za vreme trajanja pretplate Korisnik može putem elektronske pošte postavljati pitanja slanjem upita ili komentara. Autorka nije u obavezi da na ove upite i komentare odgovara. Sva komunikacija putem elektronske pošte ne smatra se delom Programa i Autorka ne snosi odgovornost za svu dalju razmenu putem elektronske pošte.

Naplata Programa

Leela.rs od Korisnika vrši naplatu pretplate na Program putem uplate na račun.

Pristup plaćenim sadržajima Programa biće omogućen onda kada je uplata Korisnika proknjižena na računu. Korisnik će biti obaveštem o mogućnosti pristupa novim materijalima putem elektronske pošte. 

Cena Programa je navedena na Internet adresi http://www.leela.rs/niz-zecju-rupu.

Trajanje pretplate na Program

Trajanje pretplate počinje da se računa o momenta od kada leela.rs Korisniku dodeli pristup plaćenoj verziji Programa i traje 10 meseci. Besplatni probni period traje mesec dana. Nakon isteka pretplate nalog je deaktiviran i Korisnik ne može pristupati materijalima.

Korisnik može istovremeno pohađati odnosno posećivati više lekcija.

Korisnik može materijal iz iste lekcije posećivati više puta.

Garancije i reklamacije u odnosu na Program

Leela.rs i autorka programa ne mogu i neće garantovati o mogućnostima Korisnika da postignu očekivani rezultat korišćenjem ideja, informacija, strategije i alata prezentovanih u okviru Programa. Rezultati zavise od mnogo faktora i prevashodno su vezani za životni stil, način razmišljanja i mentalno zdravlje i blagostanje Korisnika i kao takvi ne mogu biti garantovani sa naše strane.

Kako leela.rs pruža uslugu informacionog društva odnosno isporuke digitalnog sadržaja, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

Korisnik prilikom registracija pristaje na ove Uslove i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora s obzirom da je usluga digitalni sadržaj koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa, i da isporuka počinje tek nakon davanja saglasnosti i potvrde prilikom zaključenja ovog ugovora, odnosno pristankom na ove Uslove.

Usluga informacionog društva je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti kupca odnosno Korisnika da Program kupi.

Kupac odnosno Korisnik plaćanjem cene Programa se saglašava i potvrđuje da gubi pravo na odustanak od ugovora u smislu Zakona o zaštiti potrošača, odnosno odriče se prava reklamacije.

Odredbe u vezi sa uslugom radionica

Naredne odredbe ovih Uslova odnose se na uslugu radionica (u daljem tekstu: Radionice). Uslovi korišćenja predstavljaju sastavni deo Radionica i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između leela.rs i svakog pojedinog korisnika Radionica. Leela.rs omogućava korišćenje Radionica isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja. 

Korisnik Radionica je svaki korisnik koji se prijavio za učešće putem elektronske pošte, telefonom ili putem društvenih mreža. Prijavom za Radionice korisnici pristaju na odredbe Uslova korišćenja, i zaključuju ugovor sa leela.rs kao pružaocem usluge Radionica.

Radionice mogu biti dopstupne u formatu besplatnih promo radionica, pojedinačnih radionica ili ciklusa radionica i predstavljaju uslugu vođenja od strane Autorke kroz relevatne teorijske pojmove i iskustvene zadatke u vezi sa temom radionice.

Leela.rs i Autorka zadržava pravo menjanja sadržaja Radionica i tehničkih funkcionalnosti (pre svega u cilju unapređenja korisničkog iskustva ili automatizacije procesa).

Svako korišćenje Radionica koje nije u skladu sa Uslovima, smatraće se zloupotrebom usluga i kršenjem zaključenog ugovora.

Cene Radionica navedene su na Veb-sajtu. 

Korisnik može odustati od korišćenja ili pre uplate ili nakon uplate, ali bez mogućnosti za povraćaj uplaćenog iznosa. Uplata se smatra rezervacijom mesta čime je onemogućeno učešće drugim potencijalnim korisnicima, pa se usluga smatra izvršenom. U slučaju ciklusa radionica Korisnik može odustati u bilo kom trenutku tokom trajanja ciklusa, bez mogućnosti povraćaja novca za sprovedene ili predstojeće radionice u okviru ciklusa.

Korisnik ima mogućnost da prisustvuje besplatnoj probnoj radionici, nakon čega se smatra da ima dovoljno informacija da donese odluku o pohađanju celog ciklusa.

Leela.rs i Autorka ne mogu i neće garantovati o mogućnostima Korisnika da postignu očekivani rezultat korišćenjem ideja, informacija, strategije i alata prezentovanih u okviru Radionica. Rezultati zavise od mnogo faktora i prevashodno su vezani za životni stil, način razmišljanja i mentalno zdravlje i blagostanje Korisnika i kao takvi ne mogu biti garantovani sa naše strane.

Završne odredbe

Leela.rs ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail Korisnicima (registrovanim korisnicima i korisnicima prijavljenim na mejling listu), najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Ovi Uslovi počinju da se primenjuju od dana njihovog objavljivanja na Veb-sajtu.

Ovi Uslovi korišćenja su sačinjeni na srpskom jeziku, ali mogu biti prevedeni i na druge jezike. U slučaju postojanja prevoda, pravno dejstvo proizvodi samo verzija koja je na srpskom jeziku.

Svaki odštampani primerak ovih Uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu i ne može mu se osporiti pravna validnost ili dokazna snaga.

U Beogradu, dana 11.08.2021.